fbpx

Openingstijden:

9:00 - 20:30

Telefoonnummer:

06 - 381 394 17

Algemene voorwaarden

  1. DEFINITIES
    Change by sport (hierna: Change by sport): de partij waarmee u een Overeenkomst sluit betreffende (sport)Activiteiten.

Deelnemer(s): U als natuurlijk(e) perso(o)n(en) die niet handel(t)(en) in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot (sport)Activiteiten.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Change by sport en de Cliënt/deelnemer ter zake van de ‘(sport)Activiteit’.

(Sport)Activiteiten: de groepslessen, personal trainingen en persoonlijke coaching die u kunt volgen bij Change by sport.

Lesgeld: Het door u verschuldigde bedrag, te betalen aan Change by sport. Het lesgeld betaalt u voor de credits en de abonnementen. Deze credits en abonnementen geeft u het recht om deel te nemen aan de (sport)activiteiten die Change by sport geeft. Waar het in deze voorwaarden over lesgeld gaat, kan er ook credits of abonnementen mee bedoeld worden.

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien u als Deelnemer/Cliënt zich bij Change by sport heeft ingeschreven voor het volgen van een sportles, groepsles, personal training, of enig andersoortige (sportieve) activiteit(en), hierna te noemen: ‘Activiteit(en)’. Op iedere Activiteit, dus ook indien er geen Overeenkomst afgesloten is, (bijvoorbeeld in geval van een proefles van Change by sport) zijn deze voorwaarden van toepassing verklaard.

3. AANMELDING, INSCHRIJVING EN PLAATSING

3.1 Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de Deelnemer zo spoedig mogelijk een digitale bevestiging. Bij inschrijving is met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd.

3.2 Indien zich meer Deelnemers hebben aangemeld dan door Change by sport geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen Deelnemers en Change by sport niet direct een overeenkomst tot stand. Er zal in dat geval contact worden opgenomen met deze Deelnemer(s). De Deelnemer(s) die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende Activiteit een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste Deelnemer op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze Deelnemer zich voor de eerstvolgende, soortgelijke Activiteit opnieuw aanmeldt, zal deze Deelnemer bij voorrang geplaatst worden.

3.3 Indien zich naar het oordeel van Change by sport onvoldoende Deelnemers hebben ingeschreven voor een Activiteit, dan is Change by sport bevoegd om de betreffende Activiteit te annuleren, ook indien de in artikel 3.1 bedoelde bevestiging door de Deelnemer mocht zijn ontvangen.

3.4 De overeenkomst gesloten met Change by sport is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

4. BETALINGEN EN LESGELD

4.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven

4.2 Change by sport is bevoegd om het lesgeld te verhogen. De door u gekochte credits die u tegen een andere prijs hebt ingekocht veranderen daardoor niet.

4.3 Indien de Deelnemers niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of indien een incasso gestorneerd wordt, zullen de kosten ad € 10,00 die Change by sport in verband daarmee moet maken, voor rekening zijn van de Deelnemer.

4.4 Indien op de vervaldatum de verschuldigde vergoeding door toedoen van Deelnemer niet kan worden geïncasseerd of niet aan Dienstverlener is voldaan, is Deelnemer vanaf dat tijdstip in verzuim.

4.5 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

4.6 Vanaf de vervaldatum is Deelnemer de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5. TIJDSTIP EN PLAATS VAN DE ACTIVITEIT

5.1 Door Change by sport zal via de website bekend maken wanneer de Activiteit start en op welk(e) tijdstip(pen) de Activiteit gegeven zal worden. Als Deelnemer wordt u geacht in te schrijven voor de Activiteit die u gaat volgen. Het volgen van een Activiteit op andere plaatsen en/of tijdstippen dan waarvoor u bent ingeschreven is derhalve niet toegestaan.

5.2 Indien Change by sport voor en/of na aanvang van de Activiteit door enigerlei oorzaak niet in staat zijn om de Activiteit, of een gedeelte daarvan, te laten plaatsvinden op de in artikel 5.1 bedoelde plaats(en) en/of tijdstip(pen), is Change by sport bevoegd om te bepalen dat de Activiteit geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op (een) andere plaats(en) en/of tijdstip(pen). Indien de Activiteit gedurende langer dan 3 maanden niet uitgevoerd kan worden kunnen partijen de overeenkomst laten ontbinden. Van deze termijn kan alleen worden afgeweken als dit door Change by sport schriftelijk is vermeldt. Restitutie van het lesgeld vanaf het moment dat de Activiteit niet meer uitgevoerd kon worden is dan mogelijk, zonder dat Change by sport gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of boete.

6. HANDELSWIJZE BIJ VERHINDERING

6.1 Indien de Activiteit geheel of gedeeltelijk per keer, danwel voor meerdere keren, niet door de Deelnemer kan worden gevolgd wegens een door hem of haar vastgestelde verhindering, kunnen de Activiteiten (of het desbetreffende gedeelte daarvan) niet worden ingehaald en wordt op het overeengekomen lesgeld/credits geen restitutie verleend. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien hier door Change by sport anders wordt beslist. Een en ander zal in redelijkheid geschieden.

6.2 Deelnemer dient te allen tijde minimaal 1 uur van tevoren verhindering van deelname aan een Activiteit te melden bij Neoli. Dit kunt u doen door u af te melden voor de Activiteit via de website. Indien dit korter dan 1 uur van tevoren geschied verliest Deelnemer alle recht op inhalen van de verhinderde Activiteit. Credits en/of lesgeld wordt dan niet gerestitueerd.

6.3 Indien sprake is van een op grond van artikel 5.2 verschoven Activiteit of onderdeel daarvan en de Deelnemer op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, is Change by sport verplicht om de Deelnemer een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste Activiteit of onderdelen daarvan op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar keuze van Change by sport, het restitueren van de credits/lesgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen. Indien de Deelnemer zich op verhindering beroept zal Change by sport mogen verlangen dat de Deelnemer de reden van verhindering opgeeft en desgewenst aantoont.

6.4 Change by sport behoudt het recht om deelname aan een Activiteit te weigeren, of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de Deelnemer herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijke annuleringen de termijn in de overeenkomst overschrijdt. Hierbij is Change by sport nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) Restitutie van het betaalde lesgeld vindt in dit geval nimmer plaats tenzij de niet-nakoming aantoonbaar verwijtbaar aan de zijde van Change by sport ligt.

7. MELDPLICHT RELEVANTE MEDISCHE INFORMATIE AAN Change by sport

7.1 Deelnemer moet fit zijn bij aanvang van de (Sport)Activiteiten. Deelnemer dient hierbij in voorkomende gevallen een verklaring van haar/zijn (huis)arts te kunnen overleggen. Deze verantwoordelijkheid ligt expliciet bij de Deelnemer, aangezien deze het beste de medische gezondheid kan inschatten.

7.2 Deelnemer dient (in het eventuele intakegesprek) alle medische of fysieke gegevens die hem of haar bekend zijn en van belang kunnen zijn voor verantwoorde deelname aan een Activiteit aan Change by sport mede te delen. Hiervan kunnen aantekeningen worden gemaakt door Change by sport. Change by sport zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met deze informatie.

7.3 Deelnemer is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens of na de Activiteit onverwijld te melden aan Change by sport, evenals veranderingen in lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst, voor zover relevant na verstrijken van de overeenkomst, doch niet later dan 1 week na verstrijking van de overeenkomst.

7.4 Bij bestaande medische klachten, maar ook tijdens de periode van de looptijd van de overeenkomst zich aandienende lichamelijke klachten, dient de Deelnemer direct te overleggen met zijn of haar huisarts/specialist en zal alleen met een positief advies van de huisarts/specialist deelnemen aan de Activiteit. Dit advies zal te allen tijde schriftelijk aangetoond moeten worden door Deelnemer.

7.5 Is er sprake van een ernstige blessure of moet u een operatie ondergaan, dan is het mogelijk de overeenkomst (indien u een abonnement heeft) tijdelijk stop te zetten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij Change by sport. Definitief stopzetten is alleen mogelijk bij zeer ernstige redenen en moet in overleg gebeuren. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. maar niet uitsluitend: breuken, spierscheuringen, negatief advies van huisarts/specialist e.d. zodat u niet aan Activiteiten mee kunt doen. Bij onder andere maar niet uitsluitend normale vermoeidheid, reguliere spierpijn e.d. is dat niet mogelijk.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Change by sport is niet aansprakelijk wanneer bij het deelnemen aan een Activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de Deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

8.2 Change by sport is niet aansprakelijk op het moment dat de Deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke, danwel geestelijke) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke door Change by sport, of instructeurs en trainers in dienst van Change by sport, gegeven instructies.

8.3 Change by sport is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Change by sport. Indien Change by sport aansprakelijk is uit welken hoofde ook, blijft de aansprakelijkheid beperkt tot een in de in aansprakelijkheidsverzekering van Change by sport genoemde maximale verzekerde som per gebeurtenis.

8.4 Deelnemer is jegens Change by sport aansprakelijk wanneer Change by sport op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk, door Change by sport – of instructeurs en trainers in dienst van Change by sport – gegeven instructies door deze Deelnemer. Deelnemer dient Change by sport te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

8.5 Deelnemer aanvaardt door en voor deelname aan een Activiteit uitdrukkelijk het risico op blessure(s) en materiële slijtage/schade die door deelname aan een Activiteit kunnen ontstaan. Change by sport is niet aansprakelijk voor het effect van defecte kleding / toestellen/ apparatuur die de Deelnemer gebruikt voor, tijdens of na een Activiteit.

8.6 Aanvullend geldt uitdrukkelijk bovenop de hiervoor aangegeven artikelen het volgende: Indien Deelnemer lichamelijke klachten ontwikkelt, en hierdoor schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade lijdt, dan dient uitdrukkelijk te worden aangetoond dat deze schade etc. etc. alleen opgetreden zou zijn geweest door Deelname aan een Activiteit. Met andere woorden: als de schade, letsel, beperking in het functioneren en/of andersoortige schade tevens zou zijn opgetreden, al dan niet direct of pas na lange tijd (1-10) jaar, in het ‘dagelijks leven’ dan is Change by sport niet schadeplichtig jegens Deelnemer. De gedachte hierachter is dat een dergelijke schade etc. etc. onafwendbaar zou zijn opgetreden in het dagelijks leven, en dat het derhalve niet redelijk is dat deze schade verhaald kan worden op Neoli, aangezien door deelname aan een Activiteit bij Change by sport slechts (versneld) het gevolg (schade etc. etc.) is opgetreden, terwijl de oorzaak al bij Deelnemer, al dan niet door eigen toedoen, aanwezig was. Deelnemer neemt hier expliciet kennis van, en accepteert deze voorwaarden uitdrukkelijk!

9. GEDRAGSREGELS EN HYGIËNE

9.1 De Deelnemer zal steeds tenminste minimaal 5 minuten voor aanvang van de Activiteit aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van Change by sport opvolgen.

9.2 De Deelnemer zal zich houden aan de zonodig door Change by sport te geven kledingvoorschriften. De Deelnemer zal de gestelde hygiënevoorschriften in acht nemen.

9.3 De Deelnemer zal de andere Deelnemers niet hinderen of op enigerlei ongewenste manier benaderen. Hiervan dienen Deelnemers onverwijld melding van te maken, waarop Change by sport de situatie zal beoordelen.

9.4 Onacceptabel gedrag, in welke vorm dan ook van de Deelnemer voor, tijdens of na de Activiteit, is altijd een geldige reden tot uitsluiting van (toekomstige) Activiteit(en), zonder dat Deelnemer, in geval van uitsluiting, recht heeft op enige vorm van restitutie.

9.5 Onacceptabel gedrag zal beoordeeld worden door Change by sport, of een natuurlijk persoon werkend in opdracht/voor Change by sport. Uitkomst van het oordeel kan op generlei wijze in twijfel worden getrokken, of op enige wijze worden betwist, zelfs als dit leidt uitsluiting van een Deelnemer van (toekomstige) Activiteit(en) gegeven door Change by sport.

10. Overige Zaken

10.1 De Deelnemer geeft Change by sport toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.

11. GESCHILLEN

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen de Deelnemer en Change by sport over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Change by sport te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Deelnemer als Change by sport worden voorgelegd aan een onafhankelijke geschillencommissie.

11.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Deelnemer zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Change by sport heeft voorgelegd.

11.4 Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

11.5 Wanneer de Deelnemer een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is Change by sport aan deze keuze gebonden. Wanneer Change by sport dat wil doen, zal de Deelnemer binnen vijf weken na een daartoe door Change by sport schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Change by sport de keuze van de Deelnemer niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Change by sport gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

11.6 De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

11.7 De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Change by sport surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

11.8 De Geschillencommissie dient een erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) aangesloten te zijn.

× Hulp nodig?