fbpx

Openingstijden:

9:00 - 20:30

Telefoonnummer:

06 - 381 394 17

Fysiotherapie & Corona

· Draag een mondkapje

· Houdt 1,5 meter afstand tot andere patiënten

· Gebruik een eigen badhanddoek

· Desinfecteer je handen voor en na een behandeling

· Kom niet te vroeg

· Hoest en nies in je ellenboog

· Bij griep of luchtwegklachten: geen toegang

Vergoeding

Fysiotherapie zit niet standaard in je basisverzekering. Uitgezonderd wanneer je jonger bent dan 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij een chronische aandoeningen die vermeld staan op een lijst van de zorgverzekeraar. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed waarbij het eigen risico niet wordt belast

Contracten Zorgverzekeraars

Wij hebben contractafspraken met de grootste zorgverzekeraars binnen de regio Nijmegen. Bij voldoende aanvullende verzekering declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

U bent zelf verantwoordelijk voor de gekozen aanvullende verzekering en dus de dekking voor uw behandelingen. Bent u niet of onvoldoende verzekerd, dan ontvangt u van ons via de post of mail een rekening.

Tarieven

Zitting fysiotherapie 33,00
screening 16,00
Intake en onderzoek na screening 33,00
Screening, intake en onderzoek 46,00
Intake en onderzoek na verwijzing 41,00
Toeslag aan huisbehandelingen 15,00

Bovenstaande tarieven zijn geldig t/m 31-12-2021.

 

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden in rekening gebracht bij de patiënt en kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

 

Openingstijden

Donderdagen & vrijdagen. (9:00 – 21:00)

Je kan niet op een van deze dagen? Neem dan gerust contact met me op, en we kijken samen wat de mogelijkheden op andere dagen zijn.

 

Huisregels

 • Bent je verhinderd voor een afspraak, dan vragen we je om dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven.
 • Neem voor je eerste afspraak een Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) om je te kunnen legitimeren.
 • Wij vragen je om je mobiele telefoon tijdens de behandeling uit of op stil te zetten.
 • Wij verzoeken je tijdig aanwezig te zijn voor je afspraak. Te laat komen gaat af van je eigen behandeltijd.
 • Neem je eigen handdoek naar de behandeling. Dit is voor je eigen hygiëne en zo proberen we rekening te houden met het milieu.
 • De declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

 

Kwaliteit

Als fysiotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register en ben ik geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (CKR).  In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Privacy

Fysiotherapie Change by Sport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Fysiotherapie Change by Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Specifieke doelstelling(en)

·       Fysiotherapeutische verslaglegging

·       Afhandeling van declaraties;

·       Communicatie met andere zorgverleners

Welke personengegevens kunnen we van u vragen?

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail Adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bewaartermijn
Fysiotherapie Change by Sport bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Volgens onze wettelijke verplichting conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bewaren we u gegevens niet langer dan 15 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van communicatie en declaraties met de zorgverzekeraars via VECOZO
 • Het verzorgen van verslaglegging en aanleggen van een medisch dossier via de software van onze software leverancier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Change by Sport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Fysiotherapie Change by Sport

Havenweg 13,

6541AD Nijmegen

Tel- 0642186580

× Hulp nodig?